Проект рекомендацій міської серпневої конференції педагогічних працівників

                                                                                                                                                                            Проект

РЕКОМЕНДАЦІЇ

міської серпневої конференції

педагогічних працівників

«Особливості впровадження ідеологічних змін в освіті міста: організація навчання в умовах Нової української школи»

 

29 серпня 2018 року

 

Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті.

Л.Гриневич

Державна політика щодо системної реформи освіти пов’язана з її інтеграцією в єдиний загальноєвропейський освітній простір, ґрунтується на принципах гуманізму, демократичності, дитиноцентризму, пріоритетності загальнолюдських цінностей, компетентністю підходу до формування та розвитку особистості.

Упродовж 2017/2018 навчального року суттєво посилено інституційні основи розвитку системи національної освіти – ухвалено новий Закон України «Про освіту». Він регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування в освітній сфері. Закон України «Про освіту» рамковий і регламентує подальше реформування освітніх галузей, а також служить основою  для ухвалення законів «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну освіту», «Про освіту дорослих», зміни до закону «Про вищу освіту».

2018/2019 навчальний рік є першим роком практичної реалізації ідей Концепції «Нова українська школа», нових підходів і принципів до організації освітнього процесу, його середовища, управлінської діяльності.

Заслухавши та обговоривши доповіді учасників конференції, основні пропозиції, напрацьовані педагогами на засіданнях міських методичних об’єднань, учасники міської конференції педагогічних працівників Калуша

РЕКОМЕНДУЮТЬ:

Управлінню освіти Калуської міської ради, міському методичному центрові, інклюзивно-ресурсному центру, освітнім закладам:

 • Забезпечувати організацію освітнього процесу відповідно до завдань Концепції «Нова українська школа».
 • Реалізовувати основні завдання Нової української школи в контексті підтримки постійного зв’язку з батьками учнів, іншими учасниками освітнього процесу, науково-методичного супроводу, формування методичного середовища.
 • Упроваджувати в освітній простір ідеї дитиноцентризму.
 • Продовжити формування готовності керівників закладів освіти міста до зміни типу управлінської культури, пов’язаної з переходом від зовнішнього управління на ведення самостійної фінансово-господарської та освітньої діяльності.
 • Сприяти підвищенню репутації та іміджу закладів освіти міста, їх просуванню на ринку освітніх послуг шляхом підвищення якості освіти.
 • Проводити превентивні заходи щодо збереження психічного здоров’я здобувачів освіти, протидії торгівлі людьми, попередження і протидії булінгу та насилля над дітьми.
 • Прикладати зусилля для створення сучасного освітнього середовища.
 • Сприяти розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми потребами.
 • Забезпечувати у повному обсязі право дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти через організацію індивідуальної, дистанційної, екстернатної форм.
 • Створювати умови для забезпечення наступності в розвитку професіоналізму педагогів шляхом підвищення кваліфікації на курсах підвищення кваліфікації та в системі науково-методичної роботи в між курсовий період, що є практичним втіленням принципу безперервності освіти.
 • Здійснювати апробацію різних нововведень, узагальнення досвіду і вироблення практичних рекомендацій щодо їх подальшого впровадження, що є особливо актуальним для періоду реформ.
 • Забезпечувати науково-методичний супровід організації навчально-виховного процесу в школі за новими програмами, враховуючи академічну свободу вчителя.
 • Упроваджувати систему виховної роботи у навчальних закладах на основі Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
 • Підтримувати створення навчальними закладами волонтерських проектів, спрямованих на реалізацію благодійних, соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив.
 • Забезпечувати захист прав і свобод дітей, створювати належні соціально-психологічні умови для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів, вихованців.
 • Продовжувати надання психологічної допомоги дітям із сімей соціально-незахищених категорій в адаптації до нових умов навчання.
 • Здійснювати координаційну діяльність розвитку органів учнівського самоврядування як осередку формування громадянської й соціальної активності особистості.

Дошкільна освіта

 • Сприяти модернізації дошкільної освіти, враховуючи розвивальні технології, спрямовані на комплексний розвиток фізичного, психічного, духовного потенціалу дитини дошкільного віку.
 • Забезпечувати наступність в роботі з розвитку особистості дошкільника через інтеграцію зусиль і впливів сім’ї, закладів дошкільної освіти і початкової школи.
 • Продовжити ведення обліку дітей, які перебувають на черзі для здобуття дошкільної освіти.
 • Забезпечити співпрацю з психологічною, логопедичною службами щодо створення в закладі дошкільної освіти атмосфери емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

Загальна середня освіта

 • Організовувати освітній процес на засадах «дитино центризму», природовідповідності, якомога повнішої реалізації здоров’язбережувальної функції освіти.
 • Запроваджувати компетентнісне навчання, що передбачає побудову такої системи цінностей, яка стає мотивом і регулятором пізнавальної діяльності учнів, визначає ставлення до себе, інших людей, суспільства, Батьківщини, світу загалом.
 • Враховувати при організації освітнього процесу в школі природних основ дитячого розвитку – індивідуальних, фізичних, психічних, пізнавальних особливостей і можливостей, соціальних умов життя.
 • Підвищувати загальну культуру всіх суб’єктів освітнього процесу і самоцінності кожної особистості, виховання на національних і загальнолюдських цінностях, що впливатиме на здатність створювати нове, виявляти інноваційне мислення.
 • Утверджувати інноваційне навчання, яке формує особистість, здатну вносити зміни в існуючу культуру й середовище, успішно розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед окремою людиною, так і перед суспільством.
 • Опрацювати результати ЗНО-2018, вжити заходи щодо успішного засвоєння навчальних програм та підготовки випускників до державної підсумкової атестації у формі ЗНО.
 • Забезпечувати надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.
 • Продовжувати роботу з дітьми та молоддю з військово-патріотичного виховання як пріоритетного, зорієнтованого на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни.
 • Вибудовувати модель виховної роботи у освітньому закладі, що базуватиметься на формуванні патріотизму, збагаченні духовного потенціалу учнівської молоді, відродженні кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

Позашкільна освіта

 • Здійснювати заходи з метою забезпечення рівного доступу до отримання дітьми якісної позашкільної освіти, підвищення її ефективності та доступності.
 • Вдосконалити реєстрацію учнів у позашкільні навчальні заклади через електронну систему.
 • Активно залучати підлітків із «групи ризику» до різних форм позашкільної освіти для запобігання асоціальних вчинків у дитячому та підлітковому середовищі.
 • Залучати дітей із сімей соціально-незахищених категорій до участі в діяльності позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для їх самореалізації.
 • Активізувати роботу щодо запровадження діяльності гуртків з неформальної ІТ-освіти та гуртків дослідницько-експериментального напряму.

 

 

 

 

Рекомендуємо переглянути
Поділіться своєю думкою
Для оформленння повідомлень Ви можете використовувати:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code

Свежие записи
Калуський міський методичний центр © 2019 ·   Увійти   · Розробка Мирослав Кусень Вверх