Положення про ММЦ

Положення  про Калуський міський методичний центр

Калуської міської ради Івано-Франківської області

  1. Загальні положення

1.1.      Калуський міський методичний центр Калуської міської ради Івано-Франківської області є комунальною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста, підвищення кваліфікації педагогічних, керівних працівників навчальних закладів міста.

1.2.     Засновником Калуського міського методичного центру Калуської міської ради Івано-Франківської області (далі –методичний центр) є Калуська міська рада.

1.3.     У своїй діяльності методичний центр керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управління освіти Калуської міської ради, а також цим Положенням.

1.4.     Методичний центр підпорядковується засновнику та управлінню освіти Калуської міської ради з усіх питань діяльності (здійснення фінансування центру, його матеріально-технічне забезпечення, надання необхідної будівлі з обладнанням і матеріалами, організація ремонту приміщень, їх господарське обслуговування, прийом на роботу працівників), а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти – обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.

1.5.     Методичний центр є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку.

1.6.     Методичний центр за умови наявності сучасної навчально-матеріальної і технологічної бази, оснащеної мультимедійними засобами, локальної мережі, доступу до мережі Інтернет, а також належного кадрового забезпечення, у тому числі працівниками з науковими ступенями і вченими званнями, може бути науково-методичним центром за погодженням з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

1.7.     Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація методичного центру здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.

1.8.     Повна назва установи: Калуський міський методичний центр Калуської міської ради Івано-Франківської області.

Скорочена назва установи: Калуський міський методичний центр.

1.9.     Юридична адреса Калуського міського методичного центру Калуської міської ради Івано-Франківської області: вулиця Підвальна, будинок 16, місто Калуш, Івано-Франківська область, 77300.

  1. Мета, основні принципи діяльності та функції методичного центру

2.1.    Метою діяльності методичного центру є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

2.2.     Організація діяльності методичного центру ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:

–          демократизму і гуманізму;

–          рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

–          безперервності фахового вдосконалення;

–          науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

–          незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.3.     Функції методичного центру:

2.3.1.  Цільові:

–           прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

–           компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

–           інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2.  Організаційні:

–           трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

–           діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

–           моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

–           інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

–           організаційно-координувальна – координація діяльності предметних (циклових) методичних об’єднань (комісій) міста, навчальних закладів;

–           соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

  1. Основні напрями і завдання діяльності  методичного центру

3.1.     Діяльність методичного центру здійснюється за такими основними напрямами:

–           науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

–           трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

–           інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

–           консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

3.2.     Основними завданнями діяльності методичного центру є:

3.2.1.  Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.

3.2.2.  Координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, міських предметних (циклових) методичних об’єднань (комісій) і предметних (циклових) методичних об’єднань (комісій) при навчальних закладах.

3.2.3.  Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти,  умов забезпечення належного психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів.

3.2.4.  Моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в дошкільних закладах.

3.2.5.  Організація апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної та позашкільної освіти, підручників, навчальних посібників, іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

3.2.6.  Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги.

3.2.7.  Вивчення потреб молодих спеціалістів та інших педагогічних працівників, надання їм практичної допомоги, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі міської атестаційної комісії та атестаційних комісій при навчальних закладах; надання на звернення управління освіти Калуської міської ради оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються.

3.2.8.  Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти міста.

3.2.9.  Проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.

3.2.10.  Взаємодія з міським науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами; участь в організації та проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо.

3.2.11.  Організація інформаційно-комунікаційного супроводу навчально-виховного процесу та управлінської діяльності у навчальних закладах.

3.2.12.  Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику  досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.

3.2.13.  Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників; створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури, періодичних педагогічних видань.

3.2.14.  Проведення заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів, окремих педагогічних працівників.

3.2.15.  Висвітлення в засобах масової інформації проблем розвитку освіти міста, різних аспектів інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників.

3.3.     Методичний центр у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, обласним центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічними консультаціями, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими організаціями тощо.

3.4.     Колегіальним органом методичного центру є науково-методична рада.

3.4.1. Науково-методична рада визначає перспективи розвитку методичної роботи в місті, розглядає її основні результати.

3.4.2. Головою науково-методичної ради є директор методичного центру.

3.4.3. До складу науково-методичної ради входять: керівники методичних об’єднань, педагогічні працівники тієї або іншої спеціальності чи напрямку навчально-виховної роботи, керівні працівники навчальних закладів, методисти методичного центру, працівники управління освіти Калуської міської ради, представники наукової та педагогічної громадськості.

3.4.4.Склад науково-методичної ради затверджується начальником управління освіти Калуської міської ради.

  1. Кадрове забезпечення методичного центру
  • Штатна чисельність персоналу методичного центру визначається начальником управління освіти Калуської міської ради відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
  • У штаті методичного центру можуть бути такі посади методистів:

–           з дошкільної освіти;

–           з початкової освіти;

–           з навчальних дисциплін, у тому числі:

–        з мов і літератур (української мови і літератури; іноземних мов; зарубіжної літератури; російської та інших мов національних меншин);

–        із суспільствознавства (історії, правознавства, курсу «Людина і світ»);

–        з естетичної культури (музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, етики);

–        з математики;

–        з природознавства (фізики; хімії; біології; природознавства, географії, економіки);

–        з технологій (трудового навчання і креслення; інформатики);

–        з основ здоров’я і фізичної культури (основ здоров’я, фізичної культури, курсу «Захист Вітчизни»).

Передбачаються також посади методистів з позашкільної освіти, корекційної освіти, психологічної служби, працівників обслуговуючого персоналу.

  • Працівники методичного центру приймаються на роботу і звільнюються з роботи начальником управління освіти Калуської міської ради за поданням директора методичного центру.

4.4. Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників методичного центру визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

4.5.     Методичний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління освіти Калуської міської ради за погодженням з міським головою та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Директором методичного центру може бути особа з числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлено вищу кваліфікаційну категорію.

4.5.1. Директор методичного центру:

–           здійснює загальне керівництво діяльністю методичного центру, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

–           затверджує структуру методичного центру, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників за погодженням з начальником управління освіти Калуської міської ради;

–           представляє інтереси методичного центру у відносинах з управлінням освіти, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

–           вносить пропозиції начальнику управління освіти Калуської міської ради щодо штатної чисельності персоналу методичного центру;

–           готує подання начальнику управління освіти Калуської міської ради щодо прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників методичного центру;

–           вносить пропозиції начальнику управління освіти Калуської міської ради щодо заохочення працівників методичного центру і накладання на них дисциплінарних стягнень;

–           видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;

–           розпоряджається майном і коштами методичного центру;

–           виконує кошторис, укладає договори, відкриває банківські рахунки тощо;

–           звітує перед засновником, управлінням освіти Калуської міської ради і обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методичного центру.

4.5.2.  Директор методичного центру очолює колегіальний орган керівництва методичним центром – науково-методичну раду.

4.5.3.  Директор методичного центру є членом колегії управління освіти Калуської міської ради.

4.5.4.  Директор методичного центру може суміщати посаду методиста відповідної освітньої галузі з доплатою в межах фонду заробітної плати згідно з відповідним наказом начальника управління освіти Калуської міської ради.

4.5.5.  Директор методичного центру може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління освіти Калуської міської ради за поданням директора методичного центру.

4.6.     При методичному центрі створюється бібліотека (медіатека).

4.7.     У складі методичного центру можуть створюватися відділи, відділення, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.

4.8.     Працівникам методичного центру встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N1298, відповідно до чинного законодавства.

  1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методичного центру

5.1.     Матеріально-технічне забезпечення методичного центру здійснюється засновником, який надає йому необхідні приміщення, обладнання, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.

5.2.     Фінансування методичного центру здійснюється засновником за рахунок коштів міського бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.3.     Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в установі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади й установи освітньої галузі.

5.4.     За наказом управління освіти Калуської міської ради бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

  1. Міжнародне співробітництво методичного центру

6.1.     Методичний центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів:

6.1.1.  Встановлює прямі зв’язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами інших країн у встановленому чинним законодавством порядку; укладає угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів.

6.1.2.  Організовує та проводить міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо; здійснює обмін і взаємне стажування працівників; бере участь у міжнародних науково-методичних заходах.

 

 

 

Свежие записи
Калуський міський методичний центр © 2019 ·   Увійти   · Розробка Мирослав Кусень Вверх